DIARI DE GIRONA: "BARCINO" DE Mª CARME ROCA: "AVENTURES A LA BARCELONA DE L’IMPERI ROMÀ, DE LA MÀ D’UN PERSONATGE QUE VA EXISTIR

Un llibre per recomanar a grands i no tan grands, un llibre ple d'aventures a la Roma mil.lenaria, un joc de contrats dins d'una època per enmarcar...dissabte 12 de desembre podreu disfrutat de la Mª Carme Roca al natural, a la Llibreria Serret de Vall-de-roures...que disfruteu.
Octavi Serret

AVENTURES A LA BARCELONA DE L’IMPERI ROMÀ, DE LA MÀ D’UN PERSONATGE QUE VA EXISTIR

La pedra filosofal de la literatura és trobar el supervendes, el llibre tot terreny que sigui desitjat per a milers de lectors. Que es converteixi en un fenomen social. Fa un temps, vam descobrir la prosa elèctrica de Sánchez Piñol, autor de La pell freda o Pandora al Congo. Darrerament, hem tingut algun best-seller, però més lligat a la personalitat mediàtica que hi ha al darrere, més que no pas a la qualitat i potencia de l’obra. Ara toquem el tema des de la novel·la més o menys històrica, de la mà de Ma- ria Carme Roca (Barcelona, 1955), autora de diversos llibres anteriors, com El monestir proscrit (2008). La no- vel·la multivenda reclama un ritme gairebé frenètic, i segurament per això se’n sol ressentir la qualitat de les lletres. Que només és en mans d’uns pocs privilegiats, que tenen claredat d’i- dees, capacitat narrativa i olfacte per descobrir allò que pot interessar al gran públic. La novel·la, explicada com un relat memorialístic, a la manera de Memorias de Adriano, amb una prosa més con- tinguda que vívida o emotiva, té més d’exposició sobre diferents facetes de la vida a l’Imperi Romà que va aixecar ciutats com Barcino (l’actual Barcelo- na), Baetulo (Badalona actual) o Ta- rraco, gran capital de l’Hispània ro- mana, al voltant de la vida d’un prohom nascut a Barcino: Luci Minici Natal Quadroni Ver, del qual podem veure la seva dilatada trajectòria, coronada amb el càrrec de cònsol, sota l’emperador Antoní Pius. L’apartat en què ens explica les ce- rimònies al voltant de les curses de qua- drigues, per exemple, són interes- sants i engrescadores. I les compa- rances entre Barcino i Baetulo, molt més actuals que segurament devien ser necessàries a l’època, són curioses. Tarraco apareix com la gran urbs del moment, al voltant del seu amfiteatre, la ciutat on l’emperador August va viure dos anys, i li va proporcionar la gran empenta urbanística i expansiva. La història exposa el punt d’ombra del que es pot considerar un triomfa- dor, Luci Minici visqué des dels 7 anys al costat d’un esclau, Teseu, que, com ell, seria un gran corredor de cur- ses de cavalls. A partir d’aquí veiem els ambients familiars, els esclaus de les ca- ses benestants, la presència del metge grec de rigor. Com a multivendes, l’obra demana més acció. Segurament aquell grau de morbositat que és allò que el gran pú- blic espera de la civilització romana. Aporta valors informatius, com expo- sar l’època de Trajà, i els interessos ge- opolítics de la seva expansió militar. I construeix un fresc, una atmosfera prou entenedora de l’època, tot i que després no emfasitza l’acció, com s’es- peraria del tipus de llibre buscat. Aquesta relació amor-odi entre Te- seu i el seu amo, aquesta presència com una ombra terrible al voltant de la vida de Luci, no acaba de quedar ben di- buixada, ben real. Darrerament, la li- teratura catalana en general fa un esforç pedagògic interessant i important. Formatiu. Però, en canvi, no aconse- gueix afegir la mateixa atenció o la ma- teixa força a l’argument. A la força de la història que ens vol explicar. Com si el fet d’abocar-se en l’exposició de co- neixements, fes passar per alt aquest punt bàsic. Ja Borges deia que era mi- llor explicar una història, que no pas que la història fos real. O que fos pro- bable que hagués passat. De vegades, té més força la invenció més fàcil, que no pas el fet real. La vida és una anèc- dota al peu del llibre de la literatura. En el cas de la novel·la històrica, l’argu- ment ha de rutllar amb la potència de la literatura


Articles relacionats


comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article

comenta
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.