Presentem les bases generals per presentar originals als PREMIS DE NOVEL·LA, RELATS, LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, POESIA I ASSAIG “LLIBRERIA SERRET”, termini obert fins Sant Jordi 2014!!

 

BASES DEL CERTAMEN LITERARI “LLIBRERIA SERRET DE VALL-DE-ROURES”

PREMIS DE NOVEL·LA, RELATS, LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, POESIA I ASSAIG “LLIBRERIA SERRET”

Els Premis del Certamen Literari “Llibreria Serret de Vall-de-roures” tenen com a objectiu promoure la creació literària i el món del llibre i la lectura en la zona del Baix Aragó, el Matarranya i el sud de Catalunya i, particulament, a Vall-de-roures i el seu entorn.


1.- S'estableixen diverses categories de premis segons les següents especificacions:

a) novel·la publicada que la seva temàtica estigui directa o indirectament relacionada amb el territori rural o, més concretament, amb el Baix Aragó, el sud de Catalunya i el Matarranya.

b) relat o llibre de relats, original i inèdit.

c) poemari.

d) novel·la no publicada, la temàtica serà lliure encara que es valoraran especialment la novel·la negra i la novel·la històrica.

e) assaig històric no publicat, preferentment relacionat amb personatges i llocs d'aquesta

e) assaig històric no publicat, amb preferència els que es refereixin a personatges i llocs d'aquesta zona geogràfica.

f) llibre infantil o juvenil, il·lustrat i inèdit.

g) Premi inèdit de Narrativa Rural que consistirà en la publicació de l’obra guanyadora a la col·lecció Museu de la Vida Rural de l’Editorial Barcino.2.-Els treballs guardonats rebran un premi en metàl·lic (………….) en el cas de llibres publicats i l'edició del llibre en paper per als inèdits. (LLISTA DE PREMIS) Hi haurà un trofeu artístic específic que serà lliurat als guanyadors.


3.-Podran optar a aquests premis aquells autors, majors d'edat, qualsevol de qualsevol nacionalitat o lloc de residència, que presentin llibres publicats l'any en curs i novel·les originals i inèdites, escrites en llengua espanyola o catalana. Cada autor Només es podrà presentar una obre per autor.


4.- Els treballs en prosa es presentaran sota un títol i pseudònim i hauran de tenir una extensió mínima de 100 pàgines. Els inèdits aniran acompanyats d'un sobre amb el títol en la portada i a l'interior una quartilla amb el nom, adreça, telèfon i email de l'autor i la declaració signada que es tracta d'un treball inèdit sense comprometre amb cap editorial. Els treballs hauran de ser presentats en grandària “DIN A-4″, amb tipografia “Times”, cos “12″ i interlineat doble.


5.- L'enviament de l'obra es farà per correu electrònic, mitjançant arxiu PDF, a l'adreça electrònica info@serretllibres.com o en el cas de llibres publicats s'enviaran en doble exemplar a l'adreça Llibreria Serret, Av. Hispanidad, 21 - 44580- Valderrobres-Teruel. L'autor haurà d'indicar en el camp “assumpte” del correu electrònic OBRA PER A PARTICIPAR AL CERTAMEN “LLIBRERIA SERRET DE VALL-DE-ROURES” i esment a la categoria a la qual es presenta.


6.- Quedarà sota l'exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les seves obres en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la seva no inscripció enfront de tercers.


7.- El termini d'admissió de les obres començarà l'1 de desembre de 2013 i es tancarà el dia 24 d'abril de 2014. El Premi serà fallat en data per especificar a la fi d'agost de 2014.


8.- Els dos jurats, un en castellà i un altre en català, estaran integrats per coneguts escriptors, crítics i periodistes de l'àmbit cultural nacional. S'exigirà una absoluta discreció sobre votacions i valoracions dels treballs.

9.- L'autor s'obliga i compromet a no retirar la seva obra, una vegada presentada, abans si es fes públic la fallada del Jurat així com a acceptar totes les bases del Certamen.


10.- No es mantindrà amb els autors correspondència sobre aquest Certamen, ni es facilitarà informació sobre la valoració de les obres.


11.-Algunes categories podran ser declarades desertes si el jurat així ho decideix.


12.- L'import econòmic dels premis es considerarà com a bestreta dels drets d'autor. Els organitzadors gestionaran la publicació amb les editorials, tot i que serà responsabilitat de l’autor negociar amb l'editorial triada els contractes corresponents.

13.- .- LLIBRERIA SERRET es reserva l’opció preferents de publicar, amb el termini d’un any,

qualsevol novel·la presentada al certamen que no hagués estat premiada.Article complet

PRESENTAMOS LAS BASES DEL CERTAMEN LITERARIO “LIBRERÍA SERRET DE VALDERROBRES” !!!

 

 

BASES DEL CERTAMEN LITERARIO “LIBRERÍA SERRET DE VALDERROBRES”


PREMIOS DE NOVELA, RELATOS, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, POESÍA Y ENSAYO  “LIBRERÍA SERRET”La acualización contínua tanto de las bases como del Certamen, la encontrareis al detalle en: es.linkedin.com/pub/octavio-serret/27/36b/4bb

Los Premios del Certamen Literario “Librería Serret de Valderrobres” tratan de promover la creación literaria y la cultura general del libro y la lectura, específicamente en la zona del bajo Aragón, Matarraña y el sur de Cataluña y particularmente en la población de Valderrobres y su entorno.


1.- Se establecen varias categorías de premios según las siguientes especificaciones:

a) se premiará el ensayo y novela publicada que su temática esté directa o indirectamente relacionada con el territorio rural o, más concretamente, con el Bajo Aragón, el sur de Cataluña y el Matarraña.

b) relato o libro de relatos, original e inédito.

c) poemario.

d) novela no publicada, la temática será libre aunque se valorarán especialmente la novela negra y la novela histórica.

e) ensayo histórico no publicado, con preferencia los que se refieran a personajes y lugares de esta zona geográfica.

f) libro infantil o juvenil, ilustrado e inédito, que será publicado pòr Editorial Juventud.

g) Premio inédito de Narrativa Rural que consistirá en la publicación de la obra ganadora a la colección Museo de la Vida Rural de la Editorial Barcino.


2.-Los trabajos galardonados recibirán un premio en metálico (………….) en el caso de libros publicados y la edición del libro en papel para  los inéditos. (LISTA DE PREMIOS) Habrá un trofeo artístico específico que será entregado a los ganadores.


3.-Podrán optar a estos premios aquellos autores, mayores de edad, cualquiera que sea su residencia o nacionalidad, que presenten libros publicados en el año en curso y novelas originales e inéditas, escritas en lengua española o catalana. Cada autor no podrá presentar más de una obra.

4.- Los trabajos en prosa se presentarán bajo un título y pseudónimo y deberán tener una extensión mínima de 100 páginas. Los inéditos irán acompañados de un sobre con el título en la portada y en el interior una cuartilla con el nombre, dirección, teléfono y email del autor y la declaración firmada de que se trata de un trabajo inédito sin comprometer con ninguna editorial. Los trabajos habrán de ser presentados en tamaño “DIN A-4″, con tipografía “Times”, cuerpo “12″ e interlineado doble.

5.- El envío de la obra se hará por correo electrónico, mediante archivo PDF, a la dirección electrónica info@serretllibres.com o en el caso de libros publicados se enviarán en doble ejemplar a la dirección Librería Serret, Avda. Hispanidad, 21 - 44580- Valderrobres-Teruel El autor deberá indicar en el campo “asunto” del correo electrónico “OBRA PARA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN “LIBRERÍA SERRET DE VALDERROBRES” y mención al premio al que se presenta.

6.- Quedará bajo la exclusiva responsabilidad de los autores la inscripción de sus obras en el Registro de la Propiedad Intelectual, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros.

7.- El plazo de admisión de las obras comenzará el 1 de diciembre de 2013 y se cerrará el día 24 de abril de 2014. El Premio será fallado en fecha por especificar a finales de agosto de 2014.

8.- Los dos jurados, en castellano y en catalán, estarán integrados por conocidos escritores, críticos y periodistas del ámbito cultural nacional. Se exigirá una absoluta discreción sobre votaciones y valoraciones de los trabajos.

9.- El autor se obliga y compromete a no retirar su obra, una vez presentada, antes de hacerse público el fallo del Jurado, así como a aceptar todas las bases del premio.

10.- No se mantendrá con los autores correspondencia sobre este Certamen, ni se facilitará información sobre la valoración de las obras.

11.-Algunos premio podrán ser declarados desiertos si la calidad de las obras presentadas en los diferentes apartados no está a la altura, al parecer del jurado, de ser distinguidas con el premio.

12.- El importe económico de los premios se considerarán como anticipo de los derechos de autor. Los organizadores gestionarán la publicación con las editoriales, aunque cada autor deberá negociar con la editorial elegida los contratos correspondientes.

13.- LIBRERÍA SERRET mantendrá una opción preferente para publicar, en el plazo de un año, cualquier novela presentada al certamen que no hubiese sido premiada.


 

Article complet

Librería Serret celebra su 30 aniversario con el encuentro literario de género Negro "Agosto Negro en el Matarraña" con Aragón Negro de protagonistas!!!

Article complet

La Comarca.net: El pintor Rafael González repasa el Matarraña con obras en acuarela

La Comarca.net

El pintor Rafael González repasa el Matarraña con obras en acuarela


Municipios y rincones del Matarraña se convierten en una alegoría acuosa a la acuarela en la última exposición ubicada en las Caballerizas del Castillo de Valderrobres. El autor de los treinta trabajos es el pintor afincado en Cretas, Rafael González, y la asociación encargada de organizar la muestra ha sido Repavalde. La recopilación abrió el sábado y puede visitarse hasta el 14 de abril. Más de cincuenta personas presenciaron la exitosa apertura de la iniciativa, durante la cual se produjeron las primeras bajas de obras de arte. «Ya tengo dos cuadros reservados en apenas un momento», explicó satisfecho el autor.


La temática de la muestra y la calidad de la misma son razones suficientes para animar a cualquier vecino de la zona a adquirir una evocación de ensueño de algún rincón de su localidad. Según González, «incluso uno de los asistentes me ha comentado dibertido que había pintado su casa». Y es que el Matarraña es la fuente principal de inspiración de este pintor que hace 15 años decidió cambiar Barcelona por la tranquila Cretas.

Fue el primero de una generación de artistas que ha arraigado en la comarca para alimentarse de su belleza al tiempo que ofrecen variopintas obras con un sello de identidad inconfundible. La de Rafael González es una producción artística que refleja un espíritu genuinamente matarrañense.

Las 30 obras recopiladas en el Castillo de Valderrobres se dividen en tres estilos diferentes. En la parte derecha de la sala está la producción más extensa y destacable, que contiene las 19 acuarelas ambientadas en el Matarraña.

En segunda instancia pueden contemplarse cuatro innovadoras propuestas a la tiza que evocan apacibles escenarios. La última zona de la exposición corresponde a retratos al lápiz y al carbón también inspirados en motivos y personas propios de la comarca del Matarraña.

Anocheceres y costumbrismo
Si las acuarelas de la comarca sorprenden por el dominio que muestra el pintor en tan complicada técnica, no menos atractivos resultan los trabajos a la tiza o al lápiz. En la primera variedad hay cuatro cuadros de paisajes marítimos que sugieren un visionado impresionista debido a los precisos y vivos trazos cargados de realidad.

Gente paseando por una playa o barcas flotando en una zona pesquera son dos de los motivos con los que Rafael González da su particular lección en el uso de esta poco frecuente técnica. En cuanto al lápiz y al carbón se pueden encontrar siete dibujos que renuevan el retrato partiendo del costumbrismo más purista. El Matarraña se personifica en estas obras con imágenes de señoras cocinando, preparando alioli o tejiendo. Son el vivo retrato de un territorio que se resiste a perder los rasgos que le ligan a la historia más reciente.

Asimismo y en esta misma línea se pueden contemplar retratos que recogen la tradición de los ebanistas en la zona. El autor explicó su voluntad de «rendir homenaje a los trabajadores de madera de las localidades, ya que hay muchos y realizan un trabajo muy bueno». Rafael González ofrece la oportunidad de ver parte de su obra durante estos días y mientras la demanda de compradores permita mantener el grueso de la exposición.

En este sentido, la muestra se postula como una ocasión excepcional puesto que el autor no trabaja para exponer sino bajo encargo.
«Si preparo material para exposiciones, pierdo tiempo para sacar adelante las obras que me encargan los clientes, así que esta muestra es bastante excepcional», reconoció. Además de su producción propia, el pintor también desarrolla actividad como docente ya que imparte clases de arte en Cretas, Beceite y, próximamente, Valderrobres.Article complet

22/09 Tertulia literaria con Rosa Regàs en Librería Serret!! Entrevista con Aida Rodríguez: "No soy adivina ni tengo imaginación para el futuro. Bastante tengo con entender el sórdido presente que vivimos."ENTREVISTA A ROSA REGÀS


Todos los ámbitos están dominados desde hace centurias por los hombres y por tanto es difícil y les cuesta contar con las mujeres

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA

Hablamos con Rosa Regàs sobre el impacto y el desarrollo de las Políticas de Igualdad en el mundo artístico y literario. Os invitamos a adentraros en la particular visión de una mujer amante de su trabajo y de los análisis directos del mundo que la rodea.

¿Cree que las Políticas de Igualdad han impactado en la producción artística y literaria?

Todo ayuda pero no creo que sea en uno de los ámbitos en que haya tenido mayor influencia. Las Academias, por ejemplo, siguen sin tener apenas mujeres. Los intelectuales no son menos machistas que los hombres de otras profesiones o actividades. Hay miles de mujeres trabajando en instituciones culturales pero pocas de ellas llegan a traspasar el techo de cristal, ni en los medios ni en los ámbitos donde se toman las decisiones, a no ser que las propias mujeres sean las fundadoras y propietarias de dichas instituciones y empresas.

¿Considera que se han producido cambios significativos?

En nuestra sociedad sí, pero no en otras ni tampoco en los niveles más humildes de la vida cultural.

¿Por qué cree que no se han consolidado estos cambios con el desarrollo de las Políticas de Igualdad?

Porque los intelectuales y artistas no consideran que estas políticas de igualdad vayan  con ellos, ni se les ocurriría que no cumplen con la igualdad que preconizan los Derechos Humanos y la Constitución Española, ni siquiera lo han pensado.
Todos los ámbitos están dominados desde hace centurias por los hombres y por tanto les es difícil y les cuesta contar con las mujeres, a no ser unas pocas que han muerto y de las que algún hombre famoso ha hablado bien. Esto ocurre sobre todo en pintura donde han  brillado pintoras excelentes y no han pasado a la historia ni siquiera a la siguiente generación, precisamente porque quienes las han de incluir en los manuales y los libros de referencia o los libros de texto son hombres.

¿Qué opinión le merecen las acciones positivas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del ámbito artístico y literario? (subvenciones, premios, concursos, etc.)

Me parecen bien, lo mismo que me lo parece en otros ámbitos igualmente necesitados de ellas.

¿Cómo ve el presente de las mujeres dedicadas al arte o a la literatura?

Lo veo difícil aunque mejora poco a poco. En literatura, ensayo y poesía aunque hay dificultades, por lo menos contamos con las Editoriales, que en absoluto discriminan porque lo que quieren son títulos de éxito, innovadores y que se vendan. Otra cosa son los medios y los críticos, en general en manos de hombres que durante siglos no es que no hayan considerado a las mujeres capaces de escribir buenos textos, sino que ni tan siquiera las veían. Y algo de esto permanece aún. Los hombres, en general, no leen libros de mujeres, las mujeres leen los de ellos y los de ellas, y en general mucho más que los hombres. Yo creo que ellos siguen pensando -o al menos sintiendo- lo que en los años cuarenta y cincuenta se nos intentaba inculcar a través de la educación que recibíamos de la iglesia y de la falange: que las mujeres no tenemos una mentalidad creadora ni teórica sino sólo práctica. Dicho de otro modo, que lo nuestro es el hogar y la calceta, y la obediencia a los seres superiores que son los hombres, nuestro marido el primero, nuestro hijo menos como dice el arzobispo de Tarragona. Por lo tanto ¿para qué leer los libros que escribimos nosotras?

¿Y el futuro?

No soy adivina ni tengo imaginación para el futuro. Bastante tengo con entender el sórdido presente que vivimos.

Entrevista realizada por: Aida Rodríguez

REFERENCIA CURRICULAR

Rosa Regàs es licenciada en Filosofía. Dirige su propia editorial, La Gaya Ciencia. Ha sido traductora en las Organizaciones de Naciones Unidas, Directora del Ateneo Americano de la Casa de América y Directora General de la Biblioteca Nacional de España. Ha publicado numerosos ensayos y novelas que le han reportado premios como el Nadal, Ciutat de Barcelona y Planeta, así como diversas distinciones: la Creu de Sant Jordi y la condecoración de Chevalier de la Légion d’Honneur de la República Francesa.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

REGÁS, Rosa, La  desgracia de ser mujer, Ed. Now Books. 2011

REGÁS, Rosa, Sangre de mi sangre: la aventura de los hijos, Ed. Temas de Hoy. 1998.


Article complet

<1
2
3
4
5
...11>